طراحی مغازه و دکوراسیون داخلی

حس مکان يا روح مکان ، ادراک روحي و رواني فرد از محيط است که به صورت آگاهانه يا ناآگاهانه در فرد به وجود مي آيد. اين حس باعث شخصيت دادن به فضا شده و در نتيجه آرامش را براي انسان به ارمغان مي آورد...
و اين مهمترين عاملي است که طراحي داخلي مغازه در چند سال اخير براي آدميان اهميت وافري پيدا کرده است و امروزه به عنوان اصل مهم در جذب مشتري و فروش محصولات از آن سخن به ميان مي آيد.
اينگونه است که شرکت هاي بسياري در حوزه دکوراسيون مغازه ،به خدمت رساني مشغولند و سعي در ارائه بهترين ، متفاوت ترين و به روزترين طراحي هارا دارند.

طراحي مغازه
طراحي مغازه در محل کار تنها تکميل کننده فضا نيست بلکه روي تمام عواطف و ذهن کارکنان و مشتريان نيز تاثير ميگذارد. نگرش خلاقانه به طراحي داخلي مغازه مستلزم حضور ايده اي براي آرايه بندي و سازماندهي فضا است. براي دست يابي به چنين هدفي در ابتدا نگاهي بديع به موضوع و سپس پروراندن آن و تبديل آن به قالب شکلي نياز است.
طراحي مغازه بايد بر اساس عملکرد متصور و مورد انتظار کارفرما براي تک تک فضاها در مغازه و فروشگاه آغاز گردد و کليه اين طرح ها بايد پيوندي استوار با يکديگر داشته باشند تا کل کار يک انسجام کلي را در نظر بيننده القا کند.
يکي از مسائل مهم رعايت و حفظ خط ديد ناظر جهت جلوگيري از سردرگمي بازديد کننده مي باشد و استفاده از نور صدا و رنگ ، در خدمت نمايش هر چه بهنر و ايجاد انگيزه خريد در مشتريان مي باشد (دکوراسيون فروشگاه).
در طراحي هاي مدرن مغازه بيشتر سعي بر ان است که طراحي به گونه اي باشد تا ايجاد فضايي باز ، گسترده و دلنشين کند در عين حال بتواند استفاده حداکثر از فضا براي ارائه محصولات را نيز به انجام برساند.